Skip to content

Prezentacja danych o profilach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w miesiącu styczniu 2020 wraz z komentarzem.

W styczniu 2020 udało się pozyskać dane o profilach stężenia pyłu zawieszonego PM10 w ciągu 14 dni lotów balonu widokowego. Ostatecznie otrzymano 148 profili pionowych atmosfery do wysokości nawet 270 metrów. W pozostałe dni nie wykonywano pomiarów z uwagi na niekorzystne warunki meteorologiczne.

Najciekawsze, z punktu widzenia stanu atmosfery, profile stężenia zaobserwować możemy na przykład 2.1.2020, kiedy w ciągu dnia wyraźnie widać narost stężenia pyłu zawieszonego PM10 w atmosferze miasta, co zgadza się z wartościami prezentowanymi przez WIOŚ dla pobliskich stacji.  Natomiast w godzinach popołudniowych, kiedy balon zaczął latać wyżej, zaobserwować możemy rozwijającą się wyraźnie warstwę graniczną.

Podobnie 7.1.2020, obserwujemy wyraźnie odcinające się stężenie pyłu zawieszonego powyżej warstwy mieszania w godzinach porannych, po czym wartości przy powierzchni ziemi spadają i pionowy profil stężenia homogenizuje się, co świadczyć może o uaktywniającym się mieszaniu pionowym atmosfery.

Kolejny ciekawy efekt zaobserwować można 14.01 2020, gdzie w ciągu całego dnia stężenie pyłu PM10 do około 50 metrów nad poziomem ternu utrzymuje się na poziomie 70-80 µg/m3 (dokładnie analogicznie jak na pobliskich stacjach WIOŚ), natomiast powyżej tej wysokości następuje liniowy spadek wartości, aż do górnego pułapu osiąganego przez balon. Obserwowany obraz może świadczyć o poziomych ruchach powietrza powyżej warstwy 50 metrów, czyli o wiatrach wiejących powyżej niecki Wisły.

Dokładnie przeciwną sytuację obserwujemy 26.1.2020, kiedy na całej wysokości profilu notujemy bardzo podobne wartości stężeń na poziomie 70-80 µg/m3. Powyższy obraz może z kolei świadczyć o braku ruchów poziomych atmosfery.

I na koniec sytuacja z dnia 28.1.2020, kiedy praktycznie od poziomu gruntu, gdzie obserwujemy stężenie pyłu zawieszonego na poziomie 60-70 µg/m3, następuje liniowy spadek mierzonych wartości wraz z wysokością. Nie pojawia się wyraźna granica warstwy mieszania.

W pozostałe dni profile stężenia są bardzo homogeniczne i nie udaje się zaobserwować wyraźnych trendów ani warstw. Może to być spowodowane stagnacja atmosfery aż do wysokości, które nie są osiągane przez balon podczas lotów, bądź bardzo niskimi wartościami w obrębie miasta zgodnymi z tymi w wyższych warstwach atmosfery.

Wyniki pomiarów wraz z komentarzem przygotowali:
dr inż. Jakub Bartyzel
dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, prof. AGH
Zespół Fizyki Środowiska, WFiIS, AGH w Krakowie

Poniżej prezentacja wyników z pozostałych dni.

Zespół Fizyki Środowiska, WFiIS, AGH w Krakowie